De maatschappelijke business case

Kleinschalige ouderinitiatieven: van grote waarde voor bewoner én samenleving.

Maatschappelijke business case:  de meerwaarde van kleinschalige
ouderinitiatieven in data en cijfers.  Ouderinitiatieven hebben de laatste 10 jaar een grote vlucht genomen. De meerwaarde ervan wordt door stakeholders gevoeld, maar is lastig te vertalen naar data en cijfers.

Click HIER ! En lees folder MEE Brabant over maatschappelijke meerwaarde ouderinitiatieven
Click op logo voor folder MEE Brabant.

De Provincie Noord-Brabant onderkent het belang van deze kleinschalige ouderinitiatieven. Daarom heeft ze via MEE Zuid-Oost Brabant een maatschappelijke business case geïnitieerd, waarmee inzicht wordt gegeven in de kosten en de baten

Click op logo en lees het volledige rapport
Click op logo en lees het volledige rapport over maatschappelijke meerwaarde ouderinitiatief

Deze twee  PDF-documenten geven hier wat meer informatie over.  Vooral dit 41-pagina rapport uit 2014 is een must-read voor beleidsmakers.

Maar zeker ook voor de initiatiefnemers.  Zo worden de volgende succesfactoren en aanbevelingen genoemd voor een gezonde toekomst.   De belangrijkste hiervan zijn:

– Stuur op een gezonde exploitatie
– Beperk de leegstand
– Betrek de gemeentes
– Centraliseer kennis
– Streef naar zakelijkheid
– Wees voorbereid op exit scenario’s
– Plan de toekomst
– Onderzoek het geluk

Als u iemand iemand kent die dit zou moeten lezen, stuur hem/haar dan een link naar deze pagina.

Waarom ANBI-status ? En waarom doneren?

Zoals alle startende wooninitiatieven zijn we mede afhankelijk van sponsoring en giften om het een en ander te realiseren.   Zeker als het straks gaat om woon –en inrichtingskosten is er geen geld vanuit de WMO of PGB. Te denken valt hierbij aan: inrichting gemeenschappelijke ruimte; snoezelruimte; tuinaanleg; aangepaste speelattributen; computers; overig witgoed etc.

Met een ANBI of SBBI status kan ons wooninitiatief als ook de schenkers profiteren van belastingvoordeel: onder voorwaarden hoeft over de gift of schenking geen schenkbelasting te worden betaald. Voor de gever is de gift fiscaal aftrekbaar.

Waarom zouden we ANBI status moeten krijgen? Hieronder een paar argumenten:

  • Ons wooninitiatief is een rechtspersoon.   Naast het woondoel voor de bewoners zelf, draagt ons initiatief bij aan de inclusieve: door het gewoon wonen door jongeren met een beperking in een gewone buurt draagt het wooninitiatief actief bij aan integratie en participatie van gehandicapten.
  • Ons wooninitiatief zal haar deuren regelmatig open stellen voor belangstellenden in de zorg of andere ouders die een wooninitiatief willen opstarten.  Onze website is een bron van informatie. Wij willen een bijdrage/rolmodel zijn voor vernieuwing in de zorg; zorg en wonen op maat etc.
  • Ons wooninitiatief biedt jaarlijks ruimte aan één- of enkele stagiaires, waardoor deze scholieren ervaring op kunnen doen binnen de zorg.
  • Ons wooninitiatief participeert in de WMO-raad van de gemeente en andere overlegorganen.
  • Wij gaan de interactie tussen jongeren en (eenzame) ouderen in onze buurt stimuleren door waar mogelijk een deel van onze gemeenschappelijk ruimte beschikbaar te stellen voor het organiseren van activiteiten die deze interactie bevorderen.

Kortom, uw donatie of sponsoring  wordt op vele manieren effectief gebruikt.

Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse (MKBA) – wat is dat precies?

Bezoek deze site voor meer informatie.

Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) probeert de (positieve en negatieve) effecten van een project (of beleidsoptie) op de welvaart van Nederland in te schatten. Het gaat hier niet alleen om financiële kosten en baten, maar ook om maatschappelijke effecten zoals effecten van een project op geluidsoverlast of natuur die inwoners van Nederland van waarde vinden. Het inschatten van welvaartseffecten in een maatschappelijke kosten baten analyse gebeurt aan de hand van een aantal stappen.

1. Een goede maatschappelijke kosten-batenanalyse begint niet gelijk met het inschatten van positieve en negatieve welvaartseffecten van het project (kosten en baten), maar analyseert eerst het probleem dat het project tracht op te lossen.

2. Nadat de probleemanalyse is uitgevoerd, moet het nulalternatief (de wereld zonder een project) worden beschreven waartegen de projectalternatieven worden afgezet om de projecteffecten in te schatten.

3. Dan kan het schatten van de effecten beginnen. De projecteffecten worden in een MKBA-studie ingeschat door de wereld met een project (projectalternatief) te vergelijken met de wereld zonder een project (nulalternatief). Uit deze verschillenanalyse vloeien per jaar een aantal fysieke effecten voort (bijvoorbeeld reistijdwinsten, verlies van biodiversiteit, aantal kilometers aan te leggen nieuwe weg). Bij bepaalde effecten moeten effecten op de welvaart van het fysieke effect worden afgeleid. Afnemende biodiversiteit heeft bijvoorbeeld meerdere functies voor mensen (o.a. recreatie, gezondheid, niet-gebruikswaarde). De effecten van afnemende biodiversiteit op deze functies moeten worden afgeleid in een MKBA. Bij ruimtelijk-infrastructurele projecten schat men fysieke projecteffecten vaak in aan de hand van verkeersmodellen, financiële analyses (business case / grondexploitatie) en/of een milieueffectenrapportage.

4. Als volgende stap probeert de opsteller van een maatschappelijke kosten-batenanalyse al deze ‘effecten op de welvaart van mensen’ in geld uit te drukken (monetariseren). Het resultaat van deze stap is dat voor verschillende jaren in de toekomst de in geld uitgedrukte baten en kosten zijn ingeschat.

5. De vijfde stap die de opsteller van een MKBA neemt is het terugrekenen van de baten en kosten van de verschillende jaren in de toekomst met een discontovoet naar één basisjaar. Wilt u weten waarom kosten en baten in een MKBA moeten worden gedisconteerd? Klik dan hier en bekijk Frequently Asked Question nummer 8.

6. Vervolgens presenteert de opsteller van de MKBA de uitkomsten van de MKBA-studie in een MKBA-rapport. Een MKBA-rapport bevat ook kwantitatieve of kwalitatieve informatie over effecten die niet op een verantwoorde wijze in geld kunnen worden uitgedrukt. Een goede MKBA presenteert niet alleen de totale effecten van een project voor Nederland, maar ook de effecten voor verschillende relevante actoren (bijvoorbeeld regio’s, gemeenten, koopkrachtsgroepen). Dit noemt men de verdelingseffecten. Ten slotte geeft een opsteller in een goed MKBA-rapport ook de onzekerheden omtrent de effectinschattingen in een MKBA-studie goed weer door bijvoorbeeld gebruik te maken van toekomstscenario’s en gevoeligheidsanalyses.

Donaties & sponsoring

Wij kunnen uw hulp ook nu al goed gebruiken  !

Allereerst zoeken we een notaris die wil helpen met de oprichtingsakte van de stichting zodat we een formele rechtsvorm hebben, ANBI status aan kunnen vragen (lees hier waarom we denk in aanmerking te komen) en serieus aan fondswerving kunnen gaan doen.

Binnenkort vindt u hier een overzicht van alle geplande uitgaven & kosten.