Wat is autisme?

Autisme is een handicap met vele gezichten. Het is een handicap die niet altijd meteen uiterlijk zichtbaar is. Het anders zijn van mensen met autisme gaat vaak schuil achter een gewoon uiterlijk of gaat schuil achter andere stoornissen zoals bijvoorbeeld een verstandelijke handicap. Soms hebben mensen met autisme verrassende talenten. Wie samenleeft met iemand met autisme merkt al gauw dat autisme fundamenteel ingrijpt in het leven van en met die persoon.

Het leven met ASS is niet eenvoudig.

De wetenschap stelt dat het menselijk brein drie miljoen prikkels per seconde verwerkt.  Het verschil tussen een autist en een “normaal” persoon is de verwerking daarvan. Een normaal brein filtert de meeste prikkels en plaatst de overgebleven informatie in geordende pakketjes. Oorzaak en gevolg zijn verbonden in een logische lijn.

Bij iemand met ASS worden die prikkels niet gefilterd. Alles komt in één grote ongeordende hoop  terecht. Daardoor kan het zijn dat er informatie vermist raakt, achterblijft en zelfs niet verwerkt wordt. Met als gevolg dat “autistische personen raar gedrag vertonen”. Althans in de ogen van de “normale wereld”. Maar omdat ASS nu eenmaal in de minderheid is hebben ze hulp nodig bij de aanpassing naar ons dagelijks leven. Kort gezegd; ze hebben iemand nodig die hen  helpt bij het ordenen van die miljoenen prikkels.

wat is autisme

Autisme is een aangeboren stoornis in de hersenen die dus beperkingen oplevert in allerlei gradaties tijdens alle levensfasen en op alle levensterreinen. Autisme heeft zowel invloed op het persoonlijke als het maatschappelijk functioneren. Juist vaardigheden die in de samenleving en voor samenleven vereist zijn als flexibiliteit, goed communiceren, invoelingsvermogen en sociale kennis zijn bij mensen met autisme anders en vaak zeer beperkt ontwikkeld.

Mensen met autisme zijn hun leven lang in meer of mindere mate afhankelijk van anderen. De hulpvraag van mensen met autisme is meestal complex van aard, sectoroverschrijdend en sectordoorsnijdend. Momenteel is een passend antwoord op deze hulpvraag eerder toeval dan gewoon. Dat kan en moet anders.

Mensen met autisme hebben recht op die hulpverlening, ondersteuning en begeleiding die hen in staat stelt een kwalitatief goed leven te leiden en hen in staat stelt volwaardig te kunnen participeren in de maatschappij.

Dat autisme een ernstige handicap is betekend echter niet dat autisme niet te behandelen is. Het is een gegeven dat autisme een stoornis is die om een specifieke individuele benadering vraagt. Voor adequate zorgverlening aan mensen met autisme is het noodzakelijk dat er sprake is van een leefklimaat waarin structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid de uitgangspunten vormen.

En daar zetten wij ons voor in.

Afwegingskader voor woningcorporaties

Woningcorporaties hebben behoefte aan een hulpmiddel dat hen beter in staat stelt om wooninitiatieven te beoordelen op hun haalbaarheid. Met dat voornemen is een aantal woningcorporaties bij elkaar gekomen en heeft ervaringen uitgewisseld. Aansluitend is met enkele van hen diepgaand gesproken over hun werkwijze.

Al deze inzichten zijn door het Aedes/Actiz Kenniscentrum wonen | zorg samengevoegd tot deze notitie, een afwegingskader voor woningcorporaties voor medewerking aan particuliere kleinschalige woonzorginitiatieven.

Het afwegingskader is vooral een structuur die kan worden benut in het contact met initiatieven en veel minder een set beoordelingscriteria; iedere woningcorporatie maakt eigen afwegingen.

Download het document via deze link of click op de foto.

click op link voor rapport van Aedes ActizHet is ook voor ouders nuttig dit document te lezen omdat het helpt realistische verwachtingen te krijgen over wat we van een woningcorporatie kunnen verwachten en welke afwegingen ze maken bij de besluitvorming om een iniatief als het onze wel of niet te ondersteunen.

 

Onze zorgverlener

In een ouderinitiatief als de stichting Wooninitiatief Wassenaar wordt de stichting primair verantwoordelijk voor de te leveren zorg.  Deze besteedt zij uit aan een onderaannemer (zorgaanbieder).

De wijze van invulling is één van de belangrijkste taakstellingen die de stichting op zich zal nemen.  Deze invulling zal worden vormgegeven door een zorgaanbieder met ervaring op het gebied zorg in kleinschalige wooninitiatieven met bewoners met ASS.

Het zal voor de zorgaanbieder een uitdaging moeten zijn om samen met de Stichting woonininitiatief Wassenaar te investeren in de toekomst voor hen die afhankelijk zijn van een zo passend mogelijke woon- en werkomgeving.

Daarin gaan de stichting en zorgaanbieder de inspanningsverplichting aan om er voor te zorgen dat de individueel benodigde zorg voor mensen met een aandoening uit het spectrum van autistische stoornissen in alle levensfasen en op alle levensterreinen geïntegreerd beschikbaar komt.

Elk jaar zal moeten worden vastgesteld met welke zorgaanbieder onze stichting samengewerkt.  Dit alles conform de criteria zoals vastgelegd zijn in de missie en zorgvisie van de stichting.

Wij gaan daarbij de suggesties en tips uit dit artikel zeker implementeren.

zie artikel van In Voor Zorg

 

De maatschappelijke business case

Kleinschalige ouderinitiatieven: van grote waarde voor bewoner én samenleving.

Maatschappelijke business case:  de meerwaarde van kleinschalige
ouderinitiatieven in data en cijfers.  Ouderinitiatieven hebben de laatste 10 jaar een grote vlucht genomen. De meerwaarde ervan wordt door stakeholders gevoeld, maar is lastig te vertalen naar data en cijfers.

Click HIER ! En lees folder MEE Brabant over maatschappelijke meerwaarde ouderinitiatieven
Click op logo voor folder MEE Brabant.

De Provincie Noord-Brabant onderkent het belang van deze kleinschalige ouderinitiatieven. Daarom heeft ze via MEE Zuid-Oost Brabant een maatschappelijke business case geïnitieerd, waarmee inzicht wordt gegeven in de kosten en de baten

Click op logo en lees het volledige rapport
Click op logo en lees het volledige rapport over maatschappelijke meerwaarde ouderinitiatief

Deze twee  PDF-documenten geven hier wat meer informatie over.  Vooral dit 41-pagina rapport uit 2014 is een must-read voor beleidsmakers.

Maar zeker ook voor de initiatiefnemers.  Zo worden de volgende succesfactoren en aanbevelingen genoemd voor een gezonde toekomst.   De belangrijkste hiervan zijn:

– Stuur op een gezonde exploitatie
– Beperk de leegstand
– Betrek de gemeentes
– Centraliseer kennis
– Streef naar zakelijkheid
– Wees voorbereid op exit scenario’s
– Plan de toekomst
– Onderzoek het geluk

Als u iemand iemand kent die dit zou moeten lezen, stuur hem/haar dan een link naar deze pagina.

Maar wat IS een ouderinitiatief?

Hier komt duidelijke uitleg over wat een ouderinitiatief een ouderinitiatief maakt en waarom we denken dat dit de meest geschikte vorm van zorg is en hoe we deze toekomstbestendig willen maken, onafhankelijk het veranderende zorglandschap.

 

Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse (MKBA) – wat is dat precies?

Bezoek deze site voor meer informatie.

Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) probeert de (positieve en negatieve) effecten van een project (of beleidsoptie) op de welvaart van Nederland in te schatten. Het gaat hier niet alleen om financiële kosten en baten, maar ook om maatschappelijke effecten zoals effecten van een project op geluidsoverlast of natuur die inwoners van Nederland van waarde vinden. Het inschatten van welvaartseffecten in een maatschappelijke kosten baten analyse gebeurt aan de hand van een aantal stappen.

1. Een goede maatschappelijke kosten-batenanalyse begint niet gelijk met het inschatten van positieve en negatieve welvaartseffecten van het project (kosten en baten), maar analyseert eerst het probleem dat het project tracht op te lossen.

2. Nadat de probleemanalyse is uitgevoerd, moet het nulalternatief (de wereld zonder een project) worden beschreven waartegen de projectalternatieven worden afgezet om de projecteffecten in te schatten.

3. Dan kan het schatten van de effecten beginnen. De projecteffecten worden in een MKBA-studie ingeschat door de wereld met een project (projectalternatief) te vergelijken met de wereld zonder een project (nulalternatief). Uit deze verschillenanalyse vloeien per jaar een aantal fysieke effecten voort (bijvoorbeeld reistijdwinsten, verlies van biodiversiteit, aantal kilometers aan te leggen nieuwe weg). Bij bepaalde effecten moeten effecten op de welvaart van het fysieke effect worden afgeleid. Afnemende biodiversiteit heeft bijvoorbeeld meerdere functies voor mensen (o.a. recreatie, gezondheid, niet-gebruikswaarde). De effecten van afnemende biodiversiteit op deze functies moeten worden afgeleid in een MKBA. Bij ruimtelijk-infrastructurele projecten schat men fysieke projecteffecten vaak in aan de hand van verkeersmodellen, financiële analyses (business case / grondexploitatie) en/of een milieueffectenrapportage.

4. Als volgende stap probeert de opsteller van een maatschappelijke kosten-batenanalyse al deze ‘effecten op de welvaart van mensen’ in geld uit te drukken (monetariseren). Het resultaat van deze stap is dat voor verschillende jaren in de toekomst de in geld uitgedrukte baten en kosten zijn ingeschat.

5. De vijfde stap die de opsteller van een MKBA neemt is het terugrekenen van de baten en kosten van de verschillende jaren in de toekomst met een discontovoet naar één basisjaar. Wilt u weten waarom kosten en baten in een MKBA moeten worden gedisconteerd? Klik dan hier en bekijk Frequently Asked Question nummer 8.

6. Vervolgens presenteert de opsteller van de MKBA de uitkomsten van de MKBA-studie in een MKBA-rapport. Een MKBA-rapport bevat ook kwantitatieve of kwalitatieve informatie over effecten die niet op een verantwoorde wijze in geld kunnen worden uitgedrukt. Een goede MKBA presenteert niet alleen de totale effecten van een project voor Nederland, maar ook de effecten voor verschillende relevante actoren (bijvoorbeeld regio’s, gemeenten, koopkrachtsgroepen). Dit noemt men de verdelingseffecten. Ten slotte geeft een opsteller in een goed MKBA-rapport ook de onzekerheden omtrent de effectinschattingen in een MKBA-studie goed weer door bijvoorbeeld gebruik te maken van toekomstscenario’s en gevoeligheidsanalyses.