Hoe gaan we de zorg organiseren?

Het doel van ons ouderinitiatief is het creëren van een woonvoorziening met de juiste zorg die toekomstbestendig is. Dus ook door kan gaan als wij er niet meer zijn. Dus hoewel we als ouders de regie nemen over het type zorg en uitvoering daarvan gaan we die zorg niet zelf leveren. Die zorg kan immers niet afhankelijk zijn van de aanwezigheid van de ouders op deze aardbol.

Daarom besteden we die uit. Aan een organisatie die veel ervaring heeft met ouderinitiatieven: Woondroomzorg (www.woondroomzorg.nl/). Want hoewel sommige bewoners misschien een WLZ-indicatie kunnen krijgen moeten we hoe dan ook de kosten laag houden omdat we deze merendeels betalen uit de gebundelde PGB’s van de bewoners.

Op de volgende pagina leest u meer over onze zorgvisie:

Wat is een ouderinitiatief precies?

In het kort:

Een ouderinitiatief is een kleinschalige woonvoorziening, geïnitieerd door ouders die samen met een geschikte zorgaanbieder (bijv. WoondroomZorg)  de zorg en begeleiding vormgeven. Kernbegrippen zijn: eigen regie, ouderinitiatief, en samenwerking.

Een wat langere versie vind u hier op de website van PerSaldo of in deze PDF.

Maar als u er echt het fijne van wilt weten dan raden wij u aan het onderstaande rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau op uw gemaakt te lezen.

Hieronder het voorwoord:

Click op deze afbeelding om het rapport te lezen.
Click op afbeelding voor rapport.

Een van de grondbeginselen van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met beperkingen
is zelf te kunnen kiezen waar en met wie je woont.

De wens om zelf te kiezen is ook vaak een reden voor ouders van een kind met een beperking om zelf een passende woonplek voor hun zoon of dochter te realiseren als die de leeftijd heeft bereikt om het ouderlijk huis te verlaten. Ze zijn dan niet afhankelijk van het aanbod van een zorginstelling hun toelatingscriteria en wachtlijsten, maar nemen zelf de regie. Groepen ouders hebben in de afgelopen jaren diverse kleinschalige woonvormen opgezet, ‘gewoon’ in een woonwijk.
Dat sluit goed aan bij het idee van een participatiesamenleving waarin burgers zelf initiatieven kunnen nemen om hun leven vorm te geven. In dit kwalitatieve onderzoek verkennen we deze woonvormen, ook wel ‘ouderinitiatieven’ genoemd. Waarom zijn ze opgezet, door wie en voor wie? Hoe gaat het met ze en hoe zien zij hun toekomst? De vraagstelling sluit aan bij het voornemen in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte iii om aandacht te hebben voor kleinschalige en innovatieve wooninitiatieven.

Voor dit kleinschalige kwalitatieve onderzoek naar ouderinitiatieven spraken we met ouders, adviseurs die ouderinitiatieven begeleiden, zorgprofessionals, maar ook met enkele medewerkers van een gemeente en zorgkantoor. In dit rapport komen vooral de ouders aan het woord, aangevuld met het perspectief van andere betrokkenen zoals adviseurs en zorgprofessionals.

We zagen verschillende woonvormen en betrokken ouders en professionals die de ouderinitiatieven vormgeven. Hun enthousiaste en onbaatzuchtige deelname aan interviews en groepsgesprekken was inspirerend en leverde rijk materiaal op voor dit rapport. Grote inzet zagen we ook bij de experts die we bij de start en de afronding van het onderzoek spraken. Dankzij al deze deelnemers hebben wij een beeld gekregen van het scala aan ouderinitiatieven, hun successen, maar ook van de knelpunten en dilemma’s waar zij voor staan.

Prof. dr. Kim Putters
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau