Bewonersprofiel

Jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum hebben ook de wens om zelfstandig te wonen. Voor een aantal van hen is volledig zelfstandig wonen niet haalbaar. Door hun handicap of beperking hebben deze jongeren bij een aantal zaken rond wonen, werken en vrije tijd, ondersteuning nodig. De beperkingen liggen op het vlak van het sociale vermogen, het communicatieve vermogen en het verbeeldende vermogen.

Juist het tekort in sociaal vermogen leidt tot problemen tussen mensen met deze handicap onderling en hun omgang met anderen.
Wij, een groep ouders van jongeren met een autisme spectrum stoornis (ASS), willen een kleinschalig project opzetten om wonen met specifieke ondersteuning te organiseren in Wassenaar voor (jong)volwassenen  met een normale tot hoge begaafdheid en een ASS.  Wij hebben ons georganiseerd in een Stichting met de naam: Wooninitiatief Voorschoten.

Wij willen een vraaggestuurd woon- en zorgaanbod voor onze ‘kinderen’ in Voorschoten en omstreken.  De woonvorm volgt uit onze woonvisie.   Een aantal van 16-18 personen is een streefgetal (verdeeld over 2 groepen).  De woonvorm moet voorzien in een omgeving, waarin naast de directe begeleiding en individuele aandacht, ook ruimte is voor onderling contact en gezamenlijke ontspanning.

Het bewonersprofiel/criteria:

  • ( jong)volwassenen (tussen de 18 en 28 jaar) met een autistische spectrumstoornis (ASS) en normale verstandelijke vermogens.
  • Inkomsten uit uitkering/bijstand of inkomen en/of ouders die kunnen bijspringen.
  • De bewoners hebben enige dagdelen of dagen dagbesteding of werk. Een bepaalde mate van zelfstandigheid is een must (persoonlijke verzorging/beheer voordeur). De toekomstige bewoner dient open te staan voor begeleiding.
  • Het is niet de bedoeling dat de toekomstige bewoner ernstige gedragsproblemen heeft (meer over contra-indicaties leest u onderaan deze pagina).

Waarom specifiek voor jongeren met een ASS?
Een zoektocht door de regio leert al snel dat er weinig keuzemogelijkheden zijn. Onze kinderen hebben een andere leefwereld dan jongeren met een verstandelijke beperking of met een psychiatrische aandoening. Door de specifieke handicap van de stoornis in het autistisch spectrum is gespecialiseerde begeleiding een voorwaarde. De ervaring heeft geleerd, dat deze kennis alleen ontwikkeld en in stand gehouden kan worden, wanneer men zorg biedt aan meerdere mensen met deze stoornis tegelijk. Als in een woonproject slechts een of twee personen deze specifieke begeleiding nodig hebben, blijkt hun behoefte onder te sneeuwen.

Wij willen een specifieke woonvorm voor jongeren met een stoornis in het autisme spectrum, die niet gericht is op behandeling van gedrag, maar die de specifieke kenmerken van ons kind als uitgangspunt neemt en daar de begeleiding bij aanpast. De handicap is levenslang, dus ook de zorg zal levenslang aanwezig moeten zijn. De garantie van een veilige basis is ons uitgangspunt en als van daaruit ontwikkeling mogelijk is, moet dat benut worden. Vanuit deze vaststelling hebben wij onze krachten gebundeld om, naar analogie van andere wooninitiatieven in den lande, de vraaggestuurde zorg voor onze kinderen waar te maken. Dit woonproject moet hen helpen zo normaal mogelijk te wonen en te leven met steun van specifieke begeleiding gericht op hun handicap.

Contra-indicaties

Uit de gedachte een veilige leefomgeving voor alle toekomstige bewoners te kunnen waarborgen en de juiste begeleiding te kunnen aanbieden zijn contra-indicaties vastgelegd. Een toekomstige bewoner voor de woonvorm kan niet worden geplaatst, als er naast een autisme spectrum stoornis, ook sprake is van andere (ernstige) problematiek. Er is sprake van een contra-indicatie in o.a. de volgende situaties:

  • Psychiatrische problemen, die het dagelijks leven zodanig beïnvloeden, dat zelfstandig wonen onmogelijk is, of is geworden, en er nauwelijks mogelijkheden zijn tot het maken van afspraken;
  • Als er sprake is van agressie en/of ernstig verstoord sociaal gedrag;
  • Crimineel gedrag;
  • Ernstige psychiatrische problematiek, zoals zelfverwonding of suïcidaal gedrag;
  • Drugs en/of alcoholproblematiek (in die mate dat begeleiding niet meer mogelijk is en mede-bewoners er hinder van ondervinden);
  • Lichamelijke beperkingen waardoor iemand niet zonder ingrijpende verbouwing/aanpassing kan functioneren in een woning.